S pravilno izbiro travne mešanice do stabilnih in kakovostnih pridelkov

Avtor članka: Petra Šolar


Najugodnejši čas za setev travinja spomladi je konec marca do začetka maja. Za spomladanske setve priporočamo mešanice, ki ne vsebujejo semena detelj ali pa je teh le malo. V primeru poletne suše se namreč lahko zgodi, da bodo v posevku prevladovale detelje, občutljivejše trave pa lahko propadejo. Za jesenske setve, ki so bolj rodne in trpežne, je najugodnejši čas za setev od druge polovice avgusta naprej. Razlogov za to je kar nekaj: od zadostne količine vlage za dober vznik semen trav, ki so praviloma zelo drobne in občutljive, ter jesenski zmanjšani konkurenčnosti njivskih plevelov in še bi lahko naštevali. Pomeni, da s setvijo travinja ne smemo hiteti, kljub temu, da glavni posevek njivo zapusti že v juniju ali juliju. Zgodnejše jesenske setve bodo zadovoljive le v letih, ko je padavin za rast travinja dovolj, vendar bo potrebno opraviti čistilno košnjo, ki je pri zgodnjih setvah travinja neizogibna. Izbor trav, detelj in njihovih mešanic, ki jih priporočamo, je precej pester, na pravilno izbiro pa vpliva več dejavnikov. Ključni so zagotovo trajnost posevka, ali bomo sejano travinje pridelovali eno ali več let, namen uporabe (paša, zelena krma, silaža, sušenje mrve), intenzivnost pridelave in tip tal. Ravno ti dejavniki so tisti, ki nam narekujejo izbiro mešanice, ki bo dajala stabilne in kakovostne pridelke tudi v slabših pridelovalnih razmerah.

Program travinja je zagotovo eden izmed vodilnih programov podjetja Agrosaat. Za razliko od ostalih semenarskih podjetij so mešanice pod blagovno znamko Agrosaat in novejše Arosaat PLUS izredno dobro sprejete med samimi pridelovalci – rejci, ker so sestavljene za domače pridelovalne razmere in načine rabe, ki jih slovenski govedorejci uporabljajo za konzerviranje krme (siliranje ali sušenje). V zadnjih letih je bilo veliko narejenega pri razvoju tega programa, da gre v pravo smer, pa vedno znova dokazujejo zadovoljni pridelovalci, ki se pohvalijo z obilnimi in kakovostnimi pridelki ter rezultati v reji.

Agrosaatov ključni cilj v programu travinja je, da je kakovostna voluminozna krma zelo pomemben del krmnega obroka na vsaki živinorejski kmetiji, zato je kakovostno in doma pridelano travinje ključnega pomena. V zadnjem času se vedno pogosteje srečujemo s sejanim travinjem v njivskem kolobarju, kar je zagotovo posledica povečanja govedorejske proizvodnje na naprednih kmetijah in izpada pridelka na trajnem travinju. Vedno več se v zgodnjem jesenskem času opravlja tudi dosejavanje naravnega travinja, ki pogosto prinaša odlične rezultate v prihodnjem letu po setvi. Z vnosom sejanih trav v naravno travinje povečamo njegovo kakovost in povečamo pridelke odkosov v prihodnji pridelovalni sezoni. Pozitivni učinki dosejavanja se kažejo tako v letih, ko je dovolj padavin za rast trav, kot tudi v letih, ko je teh manj.

V podjetju Agrosaat ponujamo pester izbor klasičnih Agrosaat mešanic in Agrosaat PLUS mešanic, s katerimi smo dosegli velik napredek pri pridelovanju krme na njivskih površinah. Mešanice so narejene v Sloveniji, kar pomeni, da so prilagojene slovenskim pridelovalnim razmeram in potrebam naših pridelovalcev. V podjetju Agrosaat vedno sledimo sodobnim smernicam in v mešanice vključujemo le kakovostne trave in metuljnice, ki dosegajo večjo stabilnost pridelka. Preizkušamo nove sorte trav in detelj ter preverjamo njihovo ustreznost za naše pridelovalne pogoje. Vodilo Agrosaata je, da morajo biti nove sorte visoko produktivne, kakovostne ter odpornejše na bolezni in ostre vremenske pogoje kot stare sorte. To je seveda naloga žlahtniteljev, ki ustvarjajo nove sorte, naša naloga pa, da jih znamo izbrati. Takšen nazoren primer je enoletna trava, mnogocvetna ljuljka sorta tarandus, ki zaradi svojega tetraploidnega genoma kaže vse znake sodobne sorte, kot so večja olistanost od ostalih sort (pomeni večji pridelek energije iz 1 ha površine - več NEL/ha), hitrejša regeneracija po košnji, boljša odpornost na ostre zime in vroča poletja ter dobra odpornost na bolezni trav, ki se pokažejo predvsem v mokrih letih. Pri boleznih trav mislimo predvsem na rje (Puccinia sp.), ki lahko prizadenejo kakovost trav.

Za vse, ki želite imeti na njivi večletni travnik brez detelje, priporočamo setev mešanice trav Agrosaat 1 ali Agrosaat 1 PLUS. Travni mešanici sta primerni tako za čisto setev kot tudi za dosejevanje. Za dosejevanje vedno izberemo mešanice s poudarkom na trpežnih ljuljkah, tako priporočamo Agrosaat 1 za dosejevanje na travinju v njivskem kolobarju in bolj pestro mešanico Agrosaat 1 PLUS za dosejevanje trajnih travnikov. Priporočena setvena norma je 20 kg/ha, v primeru čiste setve 40 kg/ha. Če pa želite trajni travnik z deteljo, potem izberite mešanico Agrosaat 2 ali Agrosaat 2 PLUS. Agrosaat 2 PLUS je po svoji sestavi najbolj podobna naravnemu travniku, vsebuje 12 komponent, od tega 9 trav in 3 detelje (črno deteljo, belo deteljo in nokoto). To mešanico priporočamo tudi za površine, kjer slabše poznamo tla. Najboljša je tudi v kombinaciji s travno mešanico Agrosaat 8 (vsebuje pridelovalno manj zahtevne in trpežne trave) za zatravljanje marginalnih slabših površin, kot so na primer razne krčevine grmovja ali celo gozda. Zaradi svoje pestrosti je mešanica Agrosaat 2 PLUS dobro tolerantna tudi na sušo.

Za intenzivno pridelavo na težjih dobrih tleh in kvalitetne obilne odkose priporočamo mešanici Agrosaat 3 in Agrosaat 3 PLUS. Gre za mešanici v sestavi trpežnih ljuljk, ki se razlikujejo po zgodnjosti in jih sejemo z namenom siliranja. Pri mešanici Agrosaat 3 PLUS je dodana še skrižana ljuljka, ki zagotavlja še obilnejše pridelke. Te mešanice zagotavljajo tudi visoko neto energijo za laktacijo (izmerjen NEL v poskusih za Agosaat 3: 6,25 MJ NEL/kg SS). Za setev teh mešanic namenite le najboljša tla, ki so dobro priskrbljena z vodo. Odkos mora biti pogostejši kot pri ostalih mešanicah, približno na 4 tedne, po vsakem odkosu pa mora slediti obilno gnojenje z dušikom. S takšno mešanico lahko na srednje težkih in težkih tleh ob intenzivni pridelavi dosežemo tudi do 5 zelo kakovostnih odkosov letno. Na slabših lažjih tleh se ne odločamo za tako intenzivne mešanice in nikakor ne posegamo po trpežnih ljuljkah. Na lažjih tleh je bolj smiselno izbrati mešanico v kombinaciji s črno deteljo. Detelje dobro prenašajo vročino in zaradi globljih korenin tudi pomanjkanje vode, hkrati obogatijo tla z dušikom, kar dobro vpliva tudi na rast trav. Tako boste z mešanico Agrosaat 5 ali Agrosaat 5 PLUS, ki vsebuje črno deteljo, imeli pridelek prek celega leta. Če sezonsko opazujemo rast takšne deteljno-travne mešanice, bomo opazili, da v spomladanskem času, ko je dovolj padavin, prevladujejo trave, v poletnih mesecih pa detelje, ki v primerjavi s travami boljše prenašajo pomanjkanje padavin. Jeseni se ponovi spomladanska dinamika rasti, ponovno prevladujejo trave, kajti temperature so že nižje in tudi padavin je več. Takšno mešanico lahko pridelujemo na njivski površini 2 do 3 leta, z zagotovilom rednih odkosov skozi celo leto, za siliranje ali zeleno krmo. Mešanica potrebuje tudi manj obilno gnojenje z dušikom, ker detelje vežejo dušik iz zraka. Posledično to pomeni, da je pridelava takšne mešanice v primerjavi z mešanico, ki vsebuje same trpežne ljuljke, cenejša.

Naj omenimo še enoletni mešanici Agrosaat 4 in Agrosaat 4 PLUS. Ti dve imata v sestavi mnogocvetno ljuljko in inkarnatko, katerih setev priporočamo po spravilu žit. Če je jesen dovolj topla, dobimo v istem letu že prvi jesenski odkos, potem pustimo posevek za ozelenitev. Pazimo, da ne gre inkarnatka prenizko košena v zimo, ker nam v takšnem primeru lahko pozebe. V naslednjem letu opravimo še odkos ali dva (odvisno od potrebe po krmi), nato sledi podor in največkrat setev silažne koruze. Mešanice mnogocvetne ljuljke z inkarnatko so boljše od setve čiste mnogocvetne ljuljke, ker skrbijo tudi za rodovitnost tal in za boljšo krmno osnovo na kmetiji.

Pomembna beljakovinska komponenta, ki si jo lahko prav tako sami pridelate doma, je lucerna, ki se v zadnjih letih vse pogosteje vrača na naše njive. Vremenske spremembe in vedno bolj ekstremne temperature nas silijo k pridelovanju poljščin, ki so na takšne razmere odpornejše. Priporočamo setev sorte gea, ki je dobro odporna na pozebo, ima hiter pomladanski razvoj in se zelo hitro regenerira po odkosu. Sorta ima daljšo življenjsko dobo, ki lahko traja ob pravi tehnologiji tudi do štiri leta. Ker je lucerna poljščina, priporočamo, da jo sejete v čisti setvi. Slabo prenaša kisla tla, zato bodite pri izbiri njive na to pozorni. Lucerno sejemo zato le na odcedna, raje peščena in nevtralna tla. V takšnih tleh razvije korenine, daljše od 1 metra, na njih pa živijo bakterije, ki skrbijo za vezavo zračnega dušika in oskrbo rastlin z njim (Rhizobium sp.) Za boljši razvoj in poselitev bakterij v tleh je Agrosaat prvi v Sloveniji ponudil t. i. inokulirano seme, ki ima simbiotske bakterije nalepljene že na seme. Prepogosto je posledica nepravilne rabe lucerne, intenzivnega gnojenja z dušičnimi gnojili, prenizke (pod 8 cm) in prezgodnje ter prepozne košnje lahko vzrok za drastično skrajšanje njene trpežnosti. Lucerna je velika porabnica kalcija, zato se jo splača apniti in s tem zagotavljati njeno trpežnost in velike pridelke.

Za konec morda omenimo še to, da smo edino podjetje v Sloveniji, ki mešanice travinja tudi preizkuša v poljskih makroposkusih. Le redko imajo pridelovalci možnost videti več mešanic na eni lokaciji, zato smo se pred leti odločili, da v naša preizkušanja vključimo tudi ta program. Na ta način lahko pridelovalci vidijo razlike v količini pridelka posamezne mešanice, s kasnejšimi analizami kakovosti krme v laboratorijih pa lahko pokažemo še razlike v kakovosti.