Lucerna, zanesljiv vir voluminozne krme za govedo

Kakovost in raba travinja glede na starost travne ruše
Tehnologija pridelovanja travinj
Obnova travne ruše
Obnova travne ruše