Lucerna (Medicago sativa)

Lucerna
Zanesljiv vir voluminozne krme za govedo
Kakovost in raba travinja glede na starost travne ruše
Tehnologija pridelovanja travinj