Tehnologija pridelovanja travinja

Rast travinja

Rast travinja

SPOMLADANSKA SETEV

Optimalni čas je konec marca do začetka maja. Priporočamo valjanje. Za spomladanske setve priporočamo izbor mešanic, ki ne vključujejo semena detelj ali pa je teh le malo. V primeru poletne suše se lahko zgodi, da v posevku prevladajo detelje.

JESENSKA SETEV

Jesenske setve so bolj trpežne in rodne, zato jih bolj priporočamo. Sejemo lahko vse vrste trav in detelj ter njihove mešanice. Setev opravimo po spravilu glavnega posevka. Čeprav posevek pospravimo že junija ali julija, s setvijo ne smemo hiteti. Izkušnje so pokazale, da je optimalni čas nekje od druge polovice avgusta naprej. Takrat se že zmanjša nevarnost poletnih suš in visokih temperatur, pleveli imajo manjšo konkurenčnost, pa tudi padavine so pogostejše. Na ta način lahko opravimo prvo košnjo že dober mesec po setvi. Zaradi manjše konkurenčnosti plevelov dobimo manj zapleveljeno travno rušo. V topli jeseni je lahko dovolj časa še za drugo jesensko košnjo. V primeru kasnejše setve do konca septembra košnje v istem letu običajno nimamo. Paziti moramo, da mešanica ne gre v prezimovanje prebujna, zato po potrebi opravimo košnjo. Jeseni in spomladi valjamo po potrebi.

OSNOVNO GNOJENJE

Opravimo osnovno gnojenje s fosforjem in kalijem, odvisno od založenosti tal. Okvirna priporočila oz. potrebe po hranilih za 4-kosni travnik in pridelek 10 t SS/ha: - 100-120 kg/ha P 2 O 5 , - 170-190 kg/ha K 2O, - 100-300 kg/ha Ca CO 3 (apnenje). Pri osnovnem gnojenju zgodaj spomladi pognojimo tudi z dušikom, običajno z NPK-gnojili ali gnojevko. Prosimo, da upoštevate okoljske omejitve gnojenja za vašo lokacijo.

DOGNOJEVANJE

Običajno 50-70 kg N/ha čistega dušika za vsak odkos, odvisno od intenzivnosti mešanice. Pri deteljah in deteljno-travnih mešanicah dognojevanja zaradi vezave dušika detelj ne izvajamo ali pa v bistveno manjših odmerkih dušika. Pognojimo le začetni odmerek 40-50 kg N/ha. Pri dognojevanju travinja z gnojevko moramo biti še posebej pazljivi. Priporočeno je, da je gnojevka razredčena z vodo v razmerju 1 : 1 ali vsaj 1 : 0,5 v odmerku do 12 m 3/ha za posamezni odkos. Uporaba pregoste gnojevke v prevelikih odmerkih ima neugoden vpliv na travno rušo. Posledice nepravilne rabe so propadanje, redčenje in ožigi. To je še posebej izrazito pri uporabi gnojevke v sušnih obdobjih.

KOŠNO-PAŠNA RABA

Izmenjujeta se raba paše in košnje. Optimalna višina rezi pri košnji je 5-7 cm. Ne kosimo prenizko!

SUŠENJE MRVE

Priporočamo klasične TDM s pestro sestavo trav in detelj. Zaradi vremenski razmer sta za sušenje najugodnejša 2. in 3. odkos.

SILIRANJE

Priporočamo intenzivne travne mešanice, ki jih velikokrat kosimo kot zelo mlado in kakovostno krmo.

ZELENA KRMA

Sproti kosimo in pokladamo živini mlado zeleno travo. Primernejše so travnodeteljne mešanice in travne mešanice. Deteljnotravne mešanice so manj primerne za prilast, zato je pri krmljenju vsakič v začetku potrebna velika previdnost.

PREZIMITEV

Za uspešno prezimitev travna ruša ne sme biti previsoka in ne prenizka. Optimalna višina ruše za prezimitev je 7-9 cm.