Orodje LGAN Milk+ za lažjo izbiro najboljše silažne koruze

Pripravil: mag. Jože Mohar, RWA Slovenija, d.o.o. - Agrosaat


Ker po podatkih Agencije za kmetijske trge pri MKGP in statističnih podatkih Slovenija poseje v zadnjih letih okrog 65.000 hektarov koruze in od tega približno 27.000 hektarjev silažne koruze, je seveda ponudba sort koruze za silažo zelo velika. Večina ponudnikov trdi, da ima najboljšo kakovost, kar pa je nemogoče dokazati v praksi. Izkušnje in napredek razvoja genetike kažejo, da je najenostavnejši pokazatelj kar rejski uspeh govedorejcev. Več litrov mleka, namolzenega iz boljše koruzne silaže, ter večji dnevni prirasti pitancev so tisto, kar je najbolj enostavno za razumevanje in možnost ločevanja med najboljšo koruzno silažo ter koruzo, ki je bila žlahtnjena za pridelavo zrnja. Rejci govedi, tako mleka in pitancev, so ves čas pod stalnim pritiskom cen trga, ki znižuje cene mleka in mesa. Osnovna krma silažna koruza, ki se v obrokih govedi pojavlja pri najbolj intenzivnih rejah med 60 in 70 % celotnega obroka, je najboljše merilo za intenzivnost oskrbe govedi z energijo iz kakovostne osnovne krme.


Zaradi zelo nestabilnih in spremljajočih cen mleka in mesa morajo rejci razmišlja- ti o znižanju stroškov za osnovno krmo in boljšem zaslužku. Evropske organizacije rejcev goveda so potrdile, da je dohodek in dobiček na mlečnih kmetijah neposredno povezan s celotnimi stroški prireje mleka. Nižji so stroški prireje mleka, večji je osta- nek in dobiček po prodaji mleka. Po oceni združenja so stroški krme ocenjeni na približno tretjino od celotne prireje mleka in voluminozna krma predstavlja približno 10 % stroškov celotne krme. Rejci mleka lahko vplivajo in znižajo stroške krme, ne glede na to, da lahko zelo malo ali nič nižajo ostale stroške dela, energije, zavarovanj ... Z boljšo oskrbo živali z energijo in boj uravnoteženi- mi krmnimi obroki si lahko zmanjšajo neposredno tudi stroške za veterinarske posege zdravljenja in popravijo plodnost živali in neposredno povečajo dohodek ob enakih stroških za silažno koruzo. Ključna rešitev za znižanje stroškov prireje mleka in mesa je znižanje stroškov voluminozne krme ter povečanje doma pridelane najkakovostnejše krme v obliki najboljše silažne koruze, najboljše travne silaže in sena. Na ta način lahko govedorejske kmetije zmanjšajo stro- ške dokupljene krme. Tako je učinkovitost doma pridelane krme glavno vodilo za zni- žanje stroškov krme. Vse to pa je povezano z izbiro najboljših koruz za silažo (LGAN geentika) z najboljšo prebavljivostjo vlakni- ne, ki so pravočasno pospravljene s 30 do 35 % sušine rastline, s sejanim in naravnim travinjem, ki je bilo pravočasno silirano ali tehnološko najbolje sušeno z minimalnimi izgubami. Dodatek močne krme pa mora biti uravnotežen, da ni kasnejših težav z zdravjem in neposredno povezano proizvodnjo zmožnostjo živali.

Stroške osnovne krme, koruzne silaže,lahko najenostavneje znižamo z izbiro naj-boljše silažne genetike, ki je na voljo na svetovnem trgu. Ponudi pa jo lahko trenutno le vodilni svetovni ponudnik silažne koruze podjetje Limagrain iz Francije prek svojega zastopnika v Sloveniji RWA Slovenija pod blagovno znamko Agrosaat. Limagrain je že od leta 1977 kot edini načrtno žlahtnil koruzne rastline na povečano prebavljivost vlaknine v sodelovanju z državnim francoskim kmetijskim inštitutom INRA. Ostali vodilni svetovni žlahtnitelji so načrtno žlahtnili le koruzo za zrnje, ki se jo na svetu poseje več kot koruze za silažo. Kakovostnejša vlaknina LGAN koruze pa je zaradi povečane prebavljivosti zelene mase brez škroba (DINAG) glavni razlog za boljšo oskrbo vampa prežvekovalcev (krav in pitancev) z energijo in posledično povečano prirejo. Povečana prebavljivost je posledica le boljše genetike intemu prilagojene tehnologije zgodnejšega spravila s skupno sušino rastlin 30 do 35 %.Govedo potrebuje za najboljše rejske rezultate iz osnovne krme, ki so praviloma najcenejši, najboljšo oskrbo z energijo za prirejo in vzdrževanje. Žlahtnitelj Limagrain je z uvedbo visoko učinkovite voluminozne krme kakovostnejših koruznih silaž začel intenzivno vplivati na izboljšano ekonomsko učinkovitost rejcev mleka in mesa. Žlahtnitelj tako uvaja nov sistem vrednotenja in razvrščanja silažnih hibridov koruze za rejce mleka, imenovan LGAN Milk+. Metodologija je bila izdelana v osnovi v sodelovanju Limagrainaz modelom MILK2006, evalvacijskim sistemom ameriške Univerze v Wiconsinu (University of Wisconsin, Shaver et al. 2003,revidirano 2006), ki je bil leta 2016 popravljen in izboljšan glede na zadnja znanstvena dognanja in ugotovitve glede prehrane živali s strani Limagraina. Prenovljeni izračunitako upoštevajo tudi vse štiri glavne sisteme vrednotenja energije v krmi.

To novo orodje vrednoti potencialno prire- jo mleka iz koruzne silaže ali z drugimi bese- dami kakovost silaže in njeno učinkovitost za prirejo. Najprej je zauživanje suhe snovi pri mlečnih kravah ocenjeno v povezavi z NDF (v nevtralnem detergentu netopna vlaknina) in potem s CWD prebavljivostjo celičnih sten. Potem je vnos energije preračunan in preveden v prirejo mleka z odšteto energijo, ki je potrebna za vzdrževanje živali. Izračun je narejen za standardno kravo molznico, ki ima obrok sestavljen iz 75 % koruzne silaže. V tem primeru gre za najbolj intenzivne reje, ki jih prenašajo le visokoproduktivne živali, ki izhajajo iz najboljše živalske genetike. Orodje LGAN Milk+ je enostavno za uporabo, ker LGAN Milk+ kombinira vse kriterije za kakovost (NDF vsebnost, energijo in prebavljivost pri živalih) s kriteriji za količino – pridelek, enotni kriterij prireja mleka! LGAN Milk+ orodje tako zagotavlja celovit pregled „učinkovitosti krme“ (kg mleka/ kg zaužite suhe snovi) in samo produktivnost voluminozne krme, pridelek mleka (kg mleka/hektar). Na ta način Limagrain prinaša dodatne informacije o prispevku energije iz prebavljive vlaknine. Tako je glavni vir energije jasno določen in prepoznan za rejca. To pomeni, da je izbira sorte koruze lažja, da zadosti potrebam krave molznice ob potrebni preostali voluminozni krmi in koncentratih. Ko rejci izbirajo sorto koruze, lažje zadostijo energijskim potrebam želenega krmnega obroka ter zagotovijo idealni krmni obrok z uravnoteženim virom energije iz koruze (škrob in prebavljiva vlaknina) za zdravo in učinkovito delovanje vampa pri kravi ali pitancu

Razlika v pridelku mleka se lahko giblje med najslabšimi koruzami za zrnje in najboljšimi sortami silažne koruze (LGAN) prav do 3.500 kg mleka na hektar in pri zauživanju suhe snovi iz koruze do 150 kg mleka na 1 tono zaužite suhe snovi. Te razlike predstavljajo možno znižanje stroškov prireje mleka po oceni rejskih organizacij od 0,05 do 0,10 evra prihranka na liter namolzenega mleka. Primerjava LGAN MILK+ je lahko osnovana na rezultatih preizkušanja hibridov koruze znotraj Agrosaatove mreže preizkusov in uradnih preizkusov državnih inštitucij. Pri nas je sistem preizkušanja uvedel Agrosaat v letu 2017, ki je zastopnik Limagraina v Sloveniji. Lahko pa bi ga prevzel tudi na primer Kmetijski inštitut Slovenije, ki skrbi za uradno preizkušanje vseh sort žalhtniteljev, ki ponujajo sorte koruze za silažo na slovenskem trgu. Orodje LGAN MILK+ je uporabno v primeru, ko so na voljo vse potrebne informacije, še posebno pa informacije o vsebnosti vlaknine in njeni prebavljivosti v krmi, ki jih dobimo na osnovi NIRS analiz (metoda bližnje infra rdeče spektroskopije). Trenutno je ta metoda najboljša za analizo koruze za silažo, saj daje najbolj podrobne informacije o kakovosti, prebavljivosti in ješčnosti koruze za silažo. Pomembno je, da se zavedamo, da lahko posamezne koruze vrednotimo le znotraj posameznih sortnih poskusov. Težje so primerjave med različnimi poskusi na različnih lokacijah. LGAN MILK+ orodje je na voljo za vse štiri glavne sisteme vrednotenja energije v krmnih obrokih za govedo: NEL, UFL, ME in POS.

LG Animal Nutrition je koncept (program), zasnovan za izbiro in zagotavljanje sort silažne koruze z visoko krmno vrednostjo za krave molznice in goveje pitance. Program žlahtnjenja je preizkušen in potrjen s strani prehranskih strokovnjakov, inštitutov, univerz, ki so ga preverili na živalih s krmnimi preizkusi in primerjavami. Oznaka LGAN je tako dodeljena le najboljšim sortam silažne koruze, ki imajo visoko krmno vrednost, dobre pridelke silažne mase in seveda lep izgled in dobre agronomske lastnosti na njivi (odpornost na bolezni, toleranca na stres ...). Ta izbor hibridov je povezan z žlahtniteljskim programom na področju silažnih koruz, ki ga Limagrain razvijal že prek štirideset let za potrebe intenzivne govedoreje, ločeno od programa žlahtnjenja koruze za zrnje. Ločen raziskovalni program se je tako osredotočil na posebne lastnosti koruze za silažo: pridelek suhe snovi, vsebnost energije, prebavljivost vlaknine in organske snovi, vsebnost škroba in razgradljivost škroba v vampu govedi.

Sorte koruze z oznako LGAN pomagajo rejcem govedi zadostiti trem glavnim ciljem:

  • pridelati na kmetiji največ koruzne silaže, kot je možno,
  • pridelati na lastni kmetiji krmo, ki ima odlično krmno kakovost,
  • povečati prirejo iz lastne krme in jo uravnoteženo vključiti v krmne obroke.

LGAN sorte silažne koruze imajo višjo vsebnost skupne energije, izboljšano prebavljivost vlaknine kot tudi odličen potencial za pridelek škroba. Vse te tri značilnosti so osnova za zagotavljanje sposobnost pridelave silaže z visoko vsebnostjo energije.

Limagrain je tako edini v Evropi sposoben s svojimi sortami koruze zadostiti različnim načinom krmljenja in krmnim obrokom z: visoko prebavljivo vlaknino, visoko vsebnostjo škroba in kombinacijo obeh energijskih zahtev. Odkar je bil LGAN program prvič vpeljan v prirejo mleka, je bilo narejenih več krmnih poskusov v različnih državah, ki so pokazali prednosti LGAN sort v primerjavi s standardnimi sortami, ki jih sejejo kmetje za pridelavo silaže. Ko so krmili krave in so jedle LGAN krmo, so krave molznice dale več mleka na račun večjega zauživanja suhe snovi in večje prebavljivosti silažne mase.LEGENDA in komentarji:
SS% – izmerjena suha snov sveže mase po metodi pečice.
Škrob % v suhi snovi – če so vrednosti nad 34 %, vključiti v obrok dodatno vlaknino (nevarnost acidoze pri živalih!), če so vrednosti nad 38 %, smo pospravili absolutno prezrelo silažo!
NDF v % v suhi snovi – v nevtralnem detergentu netopna vlaknina, kakovostna vlaknina.
POS v % – prebavljivost organske snovi, opisuje prebavljivost organske snovi, ki se prebavi v celotnem prebavnem traktu živali.
Vrednosti nad 70 % pomenijo dobro prebavljivost.
DINAG v % – prebavljivost vlaknine vrednosti pod 48 % pomenijo slabo prebavljivost koruzne vlaknine, vključiti dodatno krmo z dobro prebavljivo vlaknino. Vrednosti nad 52 pomenijo zelo dobro prebavljivost vlaknine, prispevek škroba in vlaknine je uravnotežen.
CWD v % – prebavljivost celičnih sten, Višje so vrednosti višja je kakovost vlaknine in neposredno povezana sposobnostjo živali za zauživanje.
NEL neto energija za laktacijo v MJ/ kg SS – opisuje energijsko vrednost krme, ne pove pa, koliko krme lahko žival zaužije.
PLP kg/dan – predvidena izračunana dnevna prireja mleka na žival na dan, če bi zaužila le silažno koruzo.
Prireja mleka (kg mleka/t SS) – učinkovitost krme ali koliko kilogramov mleka se po izračunu LGAN MILK+ namolze iz ene tone suhe snovi vzorca.
Količina mleka (kg mleka/ha) – produktivnost krme, preračunana količina mleka, kg/ha.


RWA Slovenija Agrosaat je v svoji mreži poskusov preizkušal leta 2017 na dvajsetih lokacijah obstoječe in nove hibride koruze za silažo. Kljub suši in zmanjšanim pridelkom, posebno v južni Sloveniji, so bi rezultati vrednotenja pridelkov z orodjem LGAN MILK plus zanimivi. Razvoj suhe snovi in njeno naraščanje je bilo v avgustu leta 2017 zelo hitro in je marsikje razlog za prepozno spravilo pridelka, ko je šla skupna suha snov rastlin preko 35 % in celo preko 40 %. Celo NIRS analize, ki jih za Agrosaat opravlja nizozemski laboratorij na podlagi poslanih vzorcev posušene koruzne mase, odvzete pri spravilu poskusov, so pokazale neustreznost prepoznega spravila. Sama umeritev NIRS analitike namreč odpove pri skupni sušini nad 40 %. Analitika odpove enako, kot se zmanjšuje skupna oskrba živali z energijo že pri sušinah, ki naraščajo čez 35 % suhe snovi celotne mase. Pri skupni sušini nad 35 % se oskrba z energijo živali zmanjšuje kljub povečanju vsebnosti škroba v krmi, tako da vzorcev, ki majo sušino nad 40 %, nismo pošiljali v analize na Nizozemsko. Sušina je bila določena po metodi „pečice“ v Sloveniji in je bila osnova za pripravo vzorcev za nadaljnje NIRS analize. Zamrznjeni vzorci koruze so bili v Sloveniji posušeni na 40 stopinj Celzija in naprej poslani na NIRS analize v laboratorij na Nizozemsko.

Če pogledamo enega od poskusov iz mreže Agrosaat, ki je bil pravočasno požet, ugotovimo z uporabo orodja LGAN MILK+ razlike v kakovosti požete koruze z uporabo orodja LGAN MILK+.

Če primerjamo vzorce znotraj preglednice, lahko hitro ugotovimo, da je bilo povprečje sušine vzorcev 34,2 %, kar pomeni tehnološko optimalni čas spravila za celotno maso koruze v poskusu. Za sorto v preizkušanju quincey nimamo rezultatov NIRS analize, ker je bila prepozno požeta in je imela sušino nad 40 %. Najboljši rezultat učinkovitosti prireje mleka smo v izmerjenem poskusu dobili pri LGAN hibridih LG 33.87, Shannon in LG 34.90, ki so bili pravočasno požeti s sušino od 30 do 33 % suhe snovi. Te tri sorte so imele v poskusu za več kot 50 kg več mleka na tono suhe snovi od sort futurixx in akinom. Prva sorta futurixx je bila pravočasno požeta s sušino 32,3 %, zadnja akinom (FAO 480) pa prezgodaj, saj je bila sušina vzorca le 26,4 %, kar pomeni 3,6 % pod želeno sušino 30 %. V skupni količini mleka, ki bi jo namolzli iz analiziranih vzorcev sveže koruze, sta dali LGAN sorti shannon in LG 34.90 najboljše rezultate v zmnožku kakovosti in pridelka suhe snovi po hektarju.

Verjamemo, da je nov pristop pri določanju kakovosti koruze za silažo nov prispevek k razumevanju prehrane živali in hitrejšemu napredku žlahtnjenja, ki bo govedorejcem omogočil lažjo izbiro najkakovostnejše genetike za pridelavo najboljše silažne koruze za pridelavo najboljše voluminozne krme. Ta bo brez dvoma omogočila izkoristek genetskega potenciala živali za najboljše rejske rezultate v prireji mleka in mesa. Kar pa je najvažnejše, z boljšo osnovno krmo bodo rejci lahko ceneje namolzli mleko in redili pitance. Ostanek dohodka na kmetiji pa je osnova za uspešno delo, konkurenčnost v prireji in napredek govedorejskih kmetij v prihodnje.